Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Chelčice
ObecChelčice

Historie ochotnického spolku Sdružení Petra Chelčického

Ukázka činnosti ochotnického spolku Sdružení Petra Chelčického v Chelčicích

rok 1941                          datum a místo konání                                    výtěžek

Společenský ples            19.1.  Chelčice – U Křenků                            1.020,-  

Divadelní představení    

Vzpoura výměnkářů           13.1. Chelčice                                                    532,-  

                                               18.1. Truskovice                                                324,-  

Vesnička pod lipami           16.2. Chelčice                                                   325,50

                                                 9.3. Libějovické Hory                                      337,-

Česká chaloupka                16.3. Chelčice                                                     270,-

                                               23.3. Libějovické Hory                                       337,-

Kříž u potoka                       13.4. Chelčice                                                     487,-

                                               20.4. Libějovické Hory                                       681,-

                                               27.4. Nová Hospoda u Boru                              413,70

                                               25.5. Lidmovice                                                   980,50

Palackého třída 27              14.9. Chelčice                                                      278,-

Anča komediantka              16.11. Chelčice – Na Lázni                               473,50

                                                23.11. Nová Hospoda u Boru                            500,-

                21.12. Bavorovské Hory                                    438,60

rok 1946                          datum a místo konání                                       výtěžek

Společenský ples            20.1. Chelčice – Na Lázni                                   6.736,-

(spolu s hasičským sborem)

Maškarní ples                 16.2. Chelčice – U Křenků                                 6.538,-

Divadelní představení

Praha je naše                     17.3. Chelčice – Na Lázni                                 3.421,-

Stavění máje

Májová slavnost                26.5. Chelčice – Na Lázni                                 8.028,-

Slavnostní odhalení pomníku Petra Chelčického        22.9.  Chelčice

Členové ochotnického spolku Sdružení Petra Chelčického v Chelčicích

Sedlák František

Tůma Tomáš

Pícha Josef

Honzík Jan

Holeček František

Srnka Stanislav

Malec Josef s paní

Muška Jaroslav

Muška Josef

Pícha Fr. Vojt.Mar.Alb.

Matouš Hubert

Vrba Jaroslav

Jelínek Stanislav

Jiroušek Stanislav

Hůlka Antonín

Škaloud Václav

Vaněk Josef

Mach Václav

Líkař Karel

Nově přijatí členové Sdružení Petra Chelčického podle II. knihy jednací

1941  -    Jelínek Antonín                          Pícha Josef

               Kortus Václav                            Jelínek Stanislav

               Mach Josef                                 Líkař Karel

               Líkařová Anna                           Tůma Tomáš

               Mach Vojtěch                             Muška Jaroslav

               Sedlák František st.                    Malcová Anna

               Hůlka Antonín st.                       Honzík Jan

               Mach Václav                              Škaloud Václav

               Srnková Anna                            Hucková Jarmila

               Carda Václav                             Vaňková Marie

               Vrba Jaroslav                              Pavliš Václav

               Teringl Adolf                              Teynor Rudolf

               Sedláková Božena                       Srnka František

1943 -    Jiroušková Marie ml.

               Holečková Vlasta

               Hucek František

1944 -     Matouš Hubert

               Tůma Václav

1945 -     Tůmová Katuše                          Píchová Marie

                Konvička Jaroslav                     Vokatý Václav

                Holý Karel ml.                           Křenek František

                Seček Václav                             Kučera František

                Kučera Karel st.                         Kučera Karel ml.

                Holá Anna                                  Honzíková Marta

                Jiroušková Jarmila

1947 -     Vokatá Božena

               Jiroušková Kamila

1948 -    hlášeno 15 činných a 30 přispívajících členů

1949 -    Holečková Marie                         Turková Anna

              Valenta Vojtěch                           Vokatý Stanislav

              Volmutová Zdena                         Kortusová Marie

              Volmut Jaroslav                            Turek Jan

              Kortus Václav                               Kortus Jaroslav

 

Z HISTORIE  SPOLKU  Petra  Chelčického

Postup a způsob jednání ochotnického spolku Sdružení Petra Chelčického k realizaci cíle postavení a odhalení pomníku Petra Chelčického v Chelčicích. Sestaveno ze zápisů ze schůzí spolku a protokolu došlé a odeslané pošty II. knihy jednací spolku.

1941

8.3. Na členské schůzi usneseno:

  1. učinit volný účet u Spořitelny města Vodňan
  2. zaslat žádosti velkým spolkům a firmám o přispění na postavení pomníku
  3. zaslat žádosti redakcím časopisů a č.(čs) rozhlasu o uveřejnění žádosti našeho spolku

26.3. Dvaceti redakcím časopisů zaslána žádost o uveřejnění oznámení o postavení pomníku. Osloveny tyto listy: Národní politika, Národní listy, České slovo, Polední list, Večerník, Národní práce, Naše zprávy, Zlín, Český zápas, Pražský ilustrovaný zpravodaj, Hvězda,  Ahoj, A-Zet, České Večerní slovo, Nedělní list, Jihočeská jednota, Obchodní listy, Krásný román, Hostimil, Venkov, Lidový deník.

3.4. Žádost divadelnímu spolku Zeyer ve Vodňanech o sehrání divadla ve prospěch pomníkové akce.

4.4. Žádost správě č. rozhlasu o zveřejnění výzvy k národu.

5.4. Žádost redakci časopisu Pošumavský kraj ve Strakonicích zveřejnění výzvy k národu.

9.4. Žádost zamítnuta. 

11.4. Došla nabídka na postavení pomníku od akademického sochaře Bílka z Hořic v Podkrkonoší.

26.4. Žádost na obecní úřad v Chelčicích o darování a úpravu místa pro pomník.

8.7. Na členské schůzi projednána nabídka akad. sochaře Jana Vítězslava Duška na postavení pomníku Petra Chelčického.

17.8. Zadáno zhotovení pomníku Petra Chelčického akademickému sochaři J.V.Duškovi z Tábora.

20.8. Přišel návrh od ak. soch. J.V.Duška na pomník P.Ch.

26.8. Žádost na okres, zda bude dovoleno odhalení pomníku.

29.9. Přišlo vyřízení z okresu.

27.10. J.V.Dušek zaslal 2 fotografie modelu pomníku. Dalších 30 fotografií modelu došlo 4.11. Dvě velké fotografie modelu přišly pak 18.12.

12.12. Zaslána panu Duškovi druhá splátka na pomník ve výši 2.000,- K. První splátka 4.500,- K odeslána p.Duškovi 22.7.

29.12. Objednáno 5.000 ks fotografií modelu pomníku u firmy Bromografia Sadská u Pardubic. (5.1.1942 objednávka snížena na 2.000 ks).

1943

28.1. Na členské schůzi dojednáno, že jednatel spolku Tomáš Tůma dostane 1.248 ks fotografií pomníku Petra Chelčického k volnému rozprodání po 2,- K.

30.5. Dopis týdeníku Jihočeská jednota se žádostí o zveřejnění žádosti občanům o příspěvek na postavení pomníku P.Ch.

1945

15.2. Na členské schůzi usneseno, že doplacení a přebírání pomníku od p. sochaře Duška v Táboře obstarají: František Sedlák, Tomáš Tůma, František Holeček, J. Pícha, Stanislav Srnka.

6.6. J.V.Dušek potvrzuje, že poslední splátkou 10.000 Kčs je pomník zaplacen.

16.8. Na I. členské schůzi v osvobozené republice byl přečten informační dopis J.V.Duška z Tábora k úpravě místa a postavení pomníku P.Ch.Ujednáno, aby odhalení bylo odsunuto na rok 1946. S úpravou místa se začne po podzimních pracech. Úprava místa má býti prováděna za součinnosti obce a všech členů spolku, odhalení pomníku musí mít význam celonárodní a nejenom místní.

1946

20.3.  Podle dojednání na členské schůzi se na návrh předsedy utvořila šestičlenná skupina, která půjde 24.3. na kámen na Vepeň. Přihlašují se: František Sedlák, V. Tůma, K. Kučera st., K. Kučera ml., A. Jelínek a Václav Seček, skupinu povede Stanislav Jiroušek st. Dosud nalámáno asi 15 m3 kamene. (Pozn.: jednalo se patrně o kámen do základů pomníku a plotu). Na členské schůzi bylo jednáno o úpravě obecního rybníka před Mušků. Informace, že žádost spolku na MNV ze dne 27.3. o pomoci byla místním národním výborem projednána 6.5. Obec finančních prostředků nemá, a proto p. předseda MNV dal oběžník po vsi, aby každý občan přispěl peněžní částkou. Na rybníce začnou pracovat v pondělí 13.5. dva dělníci p. Karel Pícha a p. T. Vokatý za plat 10,- Kčs na hodinu. Dělníci budou placeni z příspěvků občanů. Cement na hráz se zakoupí za spolkové peníze. Člen spolku p. Josef Pícha se přihlašuje, že na tuto práci dá bezplatně jakékoliv množství písku. Zápis ještě dodává, že v pondělí 13.5. večer se sešli všichni členové na Boudů rybníce, a tak pomohli při vyvážení nánosu. Na členské schůzi zvolen ke slavnosti odhalení pomníku P.Ch. Slavnostní výbor ve složení: František Sedlák ml., František Holeček, Stanislav Jiroušek, Josef Pícha, Václav Tůma. Mimořádná pracovní schůze za účasti 23. členů spolku, akad. Sochaře J.V.Duška a jeho přítele p. Šebesty. Dojednáno:

a. Slavnost odhalení pomníku se bude konat 22. září 1946

b. Do čestného předsednictva slavnosti budou přizváni delegáti těchto korporací:

Ministerstvo školství

Kancelář prezidenta republiky

Husova bohoslovecká fakulta

Krajská osvětová rada

Okresní národní výbor

Politické strany

Evangelické sbory

Česká akademie věd

Svaz ÚRO

Společnost pro zachování husitských památek v Táboře

Ústřední matice divadelních ochotníků českých (ÚMDOČ)

Osvětová služba z českého jihu

Hasičské sbory

Tělocvičná jednota Sokol

Národohospodářská společnost v Českých Budějovicích

Akademický kluv „Tábor“ Praha

Chelčického mírová společnost

Kostnická jednota

Zemská osvětová rada Praha – prostřednictvím této rady žádat o protektorát ministerstva školství

c. Požádat všechny vodňanské korporace o spolupráci při této slavnosti.

Žádost vodňanským korporacím, aby se zúčastnili pracovní schůze, pořádané ochotnickým spolkem P.Ch. dne 20.7. ve Vodňanech. Obeslány: Místní osvětová rada, Tělovýchovná jednota Sokol, hasiči, baráčníci, ochotnické spolky Vlastimil a Zeyer, SČM, Klub českých turistů, MUDr. Dlabalová, předseda MNV Kovářík, sportovní klub, řezníci, tělových. Junák a všechny politické strany.

Pracovní schůze ve Vodňanech za účasti zástupců těchto korporací: Náboženská obec církve československé – Stanislav Čech (farář), Svaz české mládeže – E. Vavruška (okresní tajemník), Čsl sociální demokracie – Karel Strnad, MNV a KSČ – Jaroslav Kovářík, Tělovýchovná jednota Sokol a Klub čs. Turistů Vodňany – Antonín Pazdera (učitel), Junák – Jaroslav Hintnaus, Společnost řezníků a uzenářů – Theodor Pakeš, MUDr. Dlabal, MUDr. Dlabalová, Ochotnický spolek P.Ch. – František Sedlák, Stanislav Jiroušek, Tomáš Tůma, Václav Tůma, p. Šebesta. Dojednána spolupráce vodňanských na slavnosti odhalení pomníku P.Ch. v Chelčicích 22.9.1946. Pan Čech požádá hlavního řečníka (univ. prof. Hník, Bednář, Bartoš). Zpěvácký spolek pozve p. Pazdera, krojovou družinu paní D. Dlabalová.

Vojenská hudba Písek potvrzuje učinkování na slavnosti za podmínek: hotově vyplatit po skončení slavnosti 10.741,10 Kčs, oběd a večeři pro 16 mužů a pro všechny hudebníky občerstvení.

Ministr školství a osvěty prof. Jaroslav Stránský potvrzuje, že přijímá záštitu nad slavností a zároveň přislibuje účast.

Profesor bohoslovecké fakulty UK v Praze prof. F.M.Bartoš potvrzuje, že přijímá nabídku slavnostního řečníka na slavnosti.

Slavnostní odhalení pomníku Petra Chelčického v Chelčicích. Cíl snažení dosažen. Průběh slavnosti zapsán ve II. knize jednací jednatelem spolku p. Václavem Tůmou. 

Stručně z historie cesty k postavení pomníku Petru

Chelčickému v Chelčicích

 

1895 – Spolek jihočeských akademiků „Prácheň“ dal podnět k založení „Spolku pro zbudování památníku Petru Chelčickému v Chelčicích se sídlem ve Vodňanech“.

1906 – Za podpory Sdružení vodňanských studentů uskutečněna první řádná valná hromada Spolku pro zbudování památníku Petru Chelčickému v Chelčicích se sídlem ve Vodňanech. Předsedou zvolen A. Hoffmaistr.

1914 – Odhalen pomník Petra Chelčického od Mistra Františka Bílka ve vodňanském parku z důvodu malé podpory ze strany chelčické obce.

1925 – Ustaven „Komitét pro postavení pomníku Petru Chelčickému v Chelčicích“. Užší výbor Předseda: Zahradník Brodský, poslanec, spisovatel, Místopředseda: Vobořil Jindřich, učitel v Chelčicích, Jednatel: Dr. J. Kopista, vodňanský právník, Pokladník: Muška Ignác, rolník v Chelčicích. Doklady o činnosti komitétu chybí. Podařilo se pouze dosvědčit, že komitét organizoval i hraní ochotnického divadla v Chelčicích.

1931 – 7. ledna 1931 za přítomnosti 28 chelčických občanů proběhla ustavující schůze nového spolku s názvem „Ochotnický spolek Sdružení Petra Chelčického v Chelčicích“. Ochotnický spolek se ztotožnil s cíli komitétu pro postavení pomníku Petru Chelčickému v Chelčicích, ale stavěl na aktivitě občanů vlastní obce.

1931 – 1940 – Od roku 1931 do roku 1940 chybí o činnosti spolku bližší informace, které byly obsaženy v I. knize jednací, která dosud nebyla nalezena. Prokazatelně bylo v tomto období nacvičeno celkem 13 divadelních her s těmito tituly:

          rok 1931    Bujná krev, Až se vrátíš, Čí je ta dámská košilka

          rok 1933     Pan Švejk se žení, Pro vlajku československou, Všemi

                             zbožňovaná Lenička

          rok 1934     Čtveráctví krajánka Švejka, Legionář Lang, Anton nezlob

          rok 1935     Podnájemník paní Bernáškové, Z milosti na vlastním gruntě,

                             Legionářova láska

          rok 1936     Jak jsem se měl po smrti

          rok 1937     Na manželské frontě klid

V tomto období v ochotnickém spolku Sdružení Petra Chelčického v Chelčicích byli členy nebo aktivně působili podle svědectví pamětníků tito občané:

Baloušek František                               Mach Vojtěch

Filip František                                      Malec Josef

Holeček Bohuslav                                 Muška Josef

Holeček František                                 Pícha František

Holý Karel                                             Pícha Vojtěch

Honzík Vojtěch                                     Pícha Josef

Honzíková Růžena                                Píchová Albína

Hůlka Antonín                                       Píchová Marie

Jiroušek Stanislav                                  Sečková Anna

Jiroušková Jarmila                                 Sedlák František

Kortus Václav                                        Srnka Stanislav 

Kortusová Anna                                     Teringlová Marie

Křenek František                                    Vaněk Josef

Křenek Václav                                        Vavrušková Marie

Mach Václav                                           Zelenková Marie

1941 – 1950 – O činnosti ochotnického spolku Sdružení Petra Chelčického v Chelčicích v letech 1941 – 1950 podává celkem věrohodné svědectví II. kniha jednací tohoto spolku. Úvodní zápis v této knize je z členské schůze spolku dne 8. března 1941.

Jednací kniha II. celkem podrobně vypovídá o:

  1. Členech výboru spolku v letech 1941 – 1950.
  2. O divadelní a jiné kulturní a společenské činnosti v letech 1941 – 1950.
  3. O nově přijímaných členech spolku.
  4. O dárcích a výši darů na vybudování pomníku Petra Chelčického v Chelčicích.
  5. O postupu a způsobu jednání spolku k dosažení cíle odhalení pomníku Petra Chelčického.

K bodům 1.- 5. jsou zpracovány samostatné podrobné rozbory.

Posledním zápisem z II. knihy jednací ochotnického spolku Sdružení Petra Chelčického v Chelčicích je zápis ze „slavnostní“ členské schůze 30.12.1950, která činnost spolku ukončila a spolek likvidovala. Jmění spolku bylo předáno místní skupině ČSM za podmínek, které byly uvedeny v protokolu, který je součástí II. knihy jednací spolku. Finance jsou doloženy v účetní knize z roku 1950: „Účetní uzávěrka jest shledána správná a pokladní hotovost jest předána místní skupině ČSM v důsledku likvidování spolku. Předáno jest v hotovosti 761,- Kčs  na vkladní knížce 6.534,40 Kčs.

 

 

 

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na

Mohlo by Vás zajímat